Chi tiết giá quảng cáo

Quảng cáo LCD

  • 1.200.000 đ/màn/tháng

Quảng cáo Banner

  • 3.500.000 đ/tháng 

Quảng cáo Flyer

  • 100.000 đ/ô

Đăng ký sử dụng ngay